24 punkty karne - zatrzymanie prawa jazdy czy cofnięcie uprawnień

24 punkty karne - zatrzymanie prawa jazdy czy cofnięcie uprawnień

Klienci,  którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych często zadają mi pytanie, co teraz, czy mogę jeździć samochodem?

Otóż po zarejestrowaniu faktu, że kierowca zgromadził limit 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, organ kontroli ruchu drogowego lub dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego składa do starosty odpowiedni wniosek o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jego kwalifikacji oraz o skierowanie kierowcy na  badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego lub spowodował wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

Taki egzamin jest identyczny z tym, który musi zaliczyć kandydat na kierowcę. Ma część teoretyczną i praktyczną. Dobry adwokat zwraca uwagę, że szansa jest tylko jedna. Zdany egzamin oznacza zachowanie prawa jazdy i stan konta kierowcy staje się równy zeru.

Natomiast negatywny wynik egzaminy oznacza, że  kierowca jest traktowany jako osoba, która przystępuje do egzaminu na prawo jazdy po raz pierwszy. Innymi słowy musi przejść kurs na prawo jazdy, zarówno część  teoretyczną jak i praktyczną, aby następnie móc zapisać się na egzamin.

A kiedy starosta musi wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy? Dobry adwokat Wrocław wyjaśnia, że organ administracji publicznej musi wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy między innymi w sytuacji kiedy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Taką decyzję wydaje na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Obowiązek wydania takich decyzji wynika ze sformułowania przepisu, który mówi, że organ „wydaje decyzję”. Oznacza to, iż nie ma on wyboru – jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Adwokat Wrocław podkreśla, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Skoro decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, nie jest decyzją o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, to czy do czasu zdania egzaminu kierowca może nadal jeździć swoim pojazdem? Adwokat prowadzący sprawy karne podkreśla, że jazda w okresie od zatrzymania prawa jazdy do daty zdania egzaminu jest wykroczeniem. Ponadto, w przypadku kierowania pojazdem pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości starosta wydaje decyzję o przedłużeniu do 6 miesięcy okresu na który zatrzymano prawo jazdy. Jednak w razie niepowodzenia na egzaminie, gdy dojdzie do cofnięcia uprawnień, jazda pojazdem będzie stanowiła już przestępstwo.