Co z aktem urodzenia po przysposobieniu

Co z aktem urodzenia po przysposobieniu


W przypadku przysposobienia pełnego, który wywołuje skutki między przysposabiającymi i ich krewnymi a przysposobionym i jego zstępnymi (innymi słowy dziecko „wychodzi” z jednej rodziny i „wchodzi” do drugiej jako dziecko przysposabiającego),  w dotychczasowym  akcie urodzenia przysposobionego zamieszczana jest wzmianka o przysposobieniu (art. 72 ust. 1 Prawo o aktach stanu cywilnego, dalej: PrASC).  Jest ona widoczna w przypadku pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego odpisu zupełnego aktu urodzenia. Nowy akt urodzenia z nazwiskiem przysposabiającego jako rodzica, sporządza się jedynie w przypadku, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. 


Przy załatwieniu zwykłych spraw najczęściej wystarcza odpis skrócony aktu urodzenia, co pozwala na zachowanie dyskrecji co do faktu przysposobienia, albowiem na skróconym odpisie aktu urodzenia nie ma żadnej wzmianki o adopcji. Podstawą dołączenia wzmianki jest w tym przypadku prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego. Umieszcza się ją w rubryce 7. aktu urodzenia dziecka pt. wzmianki dodatkowe. Wzór odpisu zupełnego aktu urodzenia stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18.04.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dane rodziców w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu ustala się na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 i 3PrASC. Jeżeli zatem sąd wyraźnie nie orzekł, że takiej wzmianki miało nie być w zupełnym akcie urodzenia, to zostanie ona dołączona  do dotychczasowego aktu urodzenia dziecka z urzędu. Warto o tym pamiętać na etapie postępowania sądowego o przysposobienie, ponieważ dyspozycja o sporządzeniu nowego aktu urodzenia powinna zostać zawarta w treści rozstrzygnięcia o przysposobieniu.


W przypadku kiedy dopiero po dłuższym czasie okazuje się, że  taka wzmianka dodatkowa o przysposobieniu znajduje się w akcie urodzenia,  niestety należy zwrócić się do sądu. Tylko bowiem sąd w takiej sytuacji może zdecydować o sporządzeniu nowego aktu urodzenia. Podjęcie takiej decyzji przez sąd może nastąpić po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem w tej sprawie przez przysposabiającego lub przysposobionego, który to wniosek należy odpowiednio uargumentować. Oczywiście wniosek musi spotkać się z aprobatą drugiej strony stosunku przysposobienia. Na wniosek przysposabiającego zgodę wyrazić musi przysposabiany, który ukończył lat 13, zaś wniosek przysposabianego musi zostać poparty przez przysposabiającego. Jeżeli sąd uwzględni wniosek i orzeknie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, do dotychczasowego aktu urodzenia dołącza się wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego. W razie otrzymania stosownego żądania ze strony sądu, kierownik USC wydaje wyłącznie odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia. Po uzyskaniu pełnoletności przysposobiony nabywa uprawnienie do żądania wydania odpisu zupełnego dotychczasowego aktu urodzenia oraz dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego dotyczących dotychczasowego aktu urodzenia.