Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego budzą w praktyce wiele problemów, mają jednak ogromne znaczenie w związku ze swobodą przepływu osób.

 

Celem przepisów koordynujących było i jest zagwarantowanie we Wspólnocie równego traktowania zainteresowanych osób na podstawie różnych ustawodawstw krajowych. Ogólna zasada równego traktowania ma szczególne znaczenie dla pracowników, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Państwie Członkowskim ich zatrudnienia, włącznie z pracownikami przygranicznymi.

Zasada traktowania pewnych okoliczności lub wydarzeń mających miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego tak, jak gdyby miały one miejsce na terytorium Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma w danej sytuacji zastosowanie, nie może kolidować z zasadą sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnionych na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, z okresami spełnionymi na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego. Okresy spełnione na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego powinny wobec tego być brane pod uwagę wyłącznie przy zastosowaniu zasady sumowania okresów.

Należy jednak pamiętać, ż uwzględnianie okoliczności mających miejsce w Państwie Członkowskim nie może sprawiać, że właściwym dla nich stanie się inne Państwo Członkowskie, ani że będzie się do nich stosować jego ustawodawstwo.

Zasady koordynacji muszą jednak gwarantować, że osoby przemieszczające się we Wspólnocie, osoby pozostające na ich utrzymaniu i osoby pozostałe przy życiu zachowują prawa i korzyści już nabyte i te, które są w trakcie nabywania. Cele te są osiągane przede wszystkim poprzez sumowanie wszystkich okresów branych pod uwagę na podstawie ustawodawstw różnych krajów w celu nabycia i zachowania prawa do świadczeń i w celu obliczania wysokości świadczeń.

Główną zasadą jest poddanie osób przemieszczających się we Wspólnocie systemem zabezpieczenia społecznego tylko jednego Państwa Członkowskiego, a to w celu uniknięcia zbiegu przepisów ustawodawstw krajowych oraz komplikacji, które mogłyby z tego wynikać.

Osoby, do których stosuje się rozporządzenie nr 883/2004, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego, natomiast osoba wykonująca w państwie członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego. Dwie główne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to zasada podlegania jednemu ustawodawstwu oraz zasada podlegania ustawodawstwu miejsca wykonywania pracy. Wyjątek od drugiej z tych zasad przewiduje, że pracownik podlega ustawodawstwu państwa, w którym pracodawca oddelegowujący prowadzi normalną działalność, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana w celu zastąpienia innej delegowanej osoby. Z kolei osoba wykonująca działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swoją działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, oznacza także osobę zatrudnioną w celu delegowania jej do innego państwa członkowskiego, przy uwzględnieniu warunku, że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlegała już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca.

Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie utożsamiał podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego z istnieniem tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym. Pogląd ten nie znalazł akceptacji Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku C-451/17, Walltopia 4 , podkreślił, że przepisy rozporządzenia  należy interpretować w ten sposób, że pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania do innego państwa członkowskiego należy uznać za osobę, która bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca, nawet jeśli pracownik ten nie miał statusu osoby ubezpieczonej na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia, o ile w tym momencie pracownik miał miejsce zamieszkania we wspomnianym państwie członkowskim, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił ponadto, że przepisy  rozporządzenia nr 883/2004, mają jedynie na celu określenie ustawodawstwa krajowego mającego zastosowanie do osób objętych zakresem zastosowania tego rozporządzenia. Nie służą zaś ustaleniu warunków, od których zależy istnienie uprawnienia lub obowiązku przystąpienia do systemu zabezpieczenia społecznego lub do takiego czy innego działu tego systemu. Uznał zatem, że podlegania ustawodawstwu państwa członkowskiego nie należy wiązać ze spełnieniem warunków do objęcia jednym z tytułów funkcjonujących w krajowym systemie zabezpieczenia społecznego. Pojęcie to musi być wykładane w oparciu o przepisy koordynacyjne, z uwzględnieniem, że każda inna osoba, do której nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 883/2004, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, bez uszczerbku dla innych przepisów wspomnianego rozporządzenia, gwarantujących jej świadczenia na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku innych państw członkowskich.