Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania wobec ZUS drugiego małżonka

Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania wobec ZUS drugiego małżonka

Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania wobec ZUS drugiego małżonka

Odpowiedzialność majątkowa małżonka za zobowiązania publicznoprawne, w tym składki ZUS jest uregulowaniem szczególnym.

Dobry adwokat Wrocław zwraca uwagę, że za składki ZUS płatnik odpowiada całym swoim majątkiem osobistym w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność osób pozostających w związku małżeńskim rozciąga się zarówno na majątek osobisty płatnika jak i majątek wspólny płatnika i jego małżonka. Chociaż małżonkowie nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej, to dług z tytułu składek może być zaspokojony z majątku wspólnego i majątku osobistego płatnika. 

Czy rozwód lub separacja może uchronić majątek ? 

Dobry adwokat wyjaśnia, że zależy to kiedy powstały zaległości składkowe. Jeżeli zaległości składkowe powstały podczas trwania wspólności majątkowej, to małżonek ponosi odpowiedzialność solidarną z płatnikiem za jego zaległości składkowe. Odpowiedzialność małżonka dotyczy nie tylko samej należności głównej, lecz także odsetek z tytułu zaległości składkowej. Po prostu małżonek odpowiada w takim samym zakresie jak płatnik. 

Czy skoro małżonek płatnika odpowiada za zobowiązania składkowe z momentem powstania takiego zobowiązania to organ rentowy odnośnie jego odpowiedzialności za nieopłacone składki małżonka powinien wydać odrębną decyzję?

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej może uchronić majątek?

Tu należy ustalić, od kiedy skuteczne w stosunku do ZUS są modyfikacje ustroju majątkowego czyli ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej. Od kiedy skuteczne będą w takich przypadkach zniesienie wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu, ustanie wspólności majątkowej w razie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków.

W tego typu sprawach koniecznym może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata.

A zatem aby ustalić, czy możliwe jest zaspokojenie z majątku wspólnego zobowiązań składkowych jednego z małżonków, należy dokonać wnikliwej analizy konkretnej sprawy. 

Należy także rozważyć, czy zawarty w przepisach kodeksu rodzinnego przepis mówiący o tym, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, może mieć zastosowanie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.


Zaległości składkowe przedsiębiorcy

ZUS może domagać się spłaty zaległości składkowych przedsiębiorcy też od jego małżonka, z majątku wspólnego który został zgromadzony w trakcie małżeństwa. Obsługa prawna Wrocław prowadzona dla firm, w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pokazuje, że ten problem nie należy do rzadkich. 

Co daje rozdzielność majątkowa?

Podpisanie umowy o zniesieniu wspólności ustawowej małżeńskiej, potocznie określanej jako rozdzielność majątkowa, może okazać się trafnym krokiem. Dobry prawnik Wrocław wyjaśnia, że z datą zawarcia takiej umowy zaczyna obowiązywać ustrój rozdzielności majątkowej. Innymi słowy, od tej pory każdy z małżonków tworzy swój odrębny majątek.

Jeżeli jeden z małżonków jest przedsiębiorcą i będzie miał długi w ZUS, to czy jego małżonek będzie odpowiadał za te zobowiązania? 

Co do zasady, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, w tym za długi wobec ZUS, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Adwokat Wrocław zwraca uwagę, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed powstaniem zadłużenia zniesiona została wspólność małżeńska. O istnieniu takiej umowy warto poinformować ZUS. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, z majątku wspólnego można zaspokoić wyłącznie zobowiązania, które powstały w czasie trwania wspólności ustawowej. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań, w tym ZUS i podatkowych, powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej. Odnoszą się natomiast do zobowiązań (podatkowych,  składek ZUS) które powstały po dniu, w którym przez małżonków została zawarta umowa o rozdzielności majątkowej.  

Doświadczenie i prowadzona od wielu lat obsługa prawna firm Wrocław pokazuje, że jeżeli ZUS nie ma wiedzy o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej to wyda decyzję obejmującą odpowiedzialnością także małżonka przedsiębiorcy, który ma zadłużenie wobec ZUS. Dobry adwokat Wrocław może pomóc przeanalizować sytuację i ustalić, czy rzeczywiście małżonek ponosi odpowiedzialność majątkową za zadłużenie drugiego małżonka. Wówczas konieczne może się okazać odwołanie od decyzji ZUS. 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Chociaż prawo nie działa wstecz, to jednak czasem może okazać się koniecznym wystąpienie do Sądu o orzeczenie, że dana sytuacja prawna trwa od jakiegoś czasu. Dobry prawnik Wrocław wskazuje, że może chodzić o sytuacje, kiedy na przykład jedno z małżonków postępuje w sposób nieracjonalny, zagrażający majątkowi zgromadzonemu w trakcie trwania małżeństwa.

Dobry adwokat Wrocław analizując sprawę klienta może dojść do wniosku, że skoro małżonkowie żyli od wielu lat w separacji faktycznej, która wykluczała współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, to racjonalnym i słusznym będzie staranie się o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Co uzasadnia taki pozew? 

Prowadzona obsługa prawna firm  Wrocław oraz sprawy z zakresu prawa rodzinnego wskazują, że jest to racjonalne posunięcie przede wszystkim gdy małżonkowie, którzy nie są rozwiedzeni ani nie mają orzeczonej sądownie separacji, faktycznie żyją w rozłączeniu od jakiegoś czasu, doszło do rozkładu pożycia pomiędzy nimi i nie podejmują oni już wspólnych decyzji o zarządzie majątkiem wspólnym. Taka sytuacja szczególnie uzasadnia ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami  z datą wsteczną.


Pogląd ten jest prezentowany w orzecznictwie, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego. Adwokat prawo rodzinne Wrocław wyjaśnia, iż odrębne życie małżonków i niemożliwość podjęcia razem żadnej wspólnej decyzji, a w konsekwencji samodzielne gospodarowanie przez każdego z małżonków swoimi środkami finansowymi to  poważny powód do ustanowienia rozdzielności majątkowej, nawet wtedy, kiedy separacja nie przybiera postaci trwałego i zupełnego rozkładu pożycia w znaczeniu przepisów o rozwodzie. 


Warto także dodać, że w przypadku gdy jeden z małżonków podejmował samodzielne działania w stosunku do majątku wspólnego, to dobry adwokat Wrocław może bronić argumentu, że istniejąca pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa nie mogła służyć ich wspólnym interesom i dobru rodziny, co przemawia za zasadnością ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej stron z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.