Odpowiedzialność za pomówienie w Internecie może podwójna - karna i cywilna

Odpowiedzialność za pomówienie w Internecie może podwójna - karna i cywilna

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego za pomówienie wiąże sąd cywilny orzekający w sprawie o ochronę dóbr osobistych – wynika z postanowienia Sądu Najwyższego.


wyrok karny

Zamieszczanie na portalach internetowych i w opiniach Google licznych wpisów na temat np. lekarza lub przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli ma to miejsce przez kilka tygodni lub miesięcy, może zostać uznane w postępowaniu karnym za działanie z premedytacją i doprowadzić do tego, że sąd wyda wyrok skazujący za to, że za pomocą środków masowego komunikowania oskarżony pomawiał jakąś osobę o takie postępowanie i właściwości, które mogły ją nie tylko poniżyć w opinii publicznej, ale również narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania  działalności lub np. zawodu lekarza, zwłaszcza lekarza o określonej  specjalizacji ( art. 212 § 2 KK).


wyrok cywilny

Osoba pomówiona może zdecydować się na pozew w postępowaniu cywilnym i wnieść powództwo o ochronę dóbr osobistych. Trzeba tedy wykazać, że na skutek bezprawnego zamieszczania przez stronę pozwaną nieprawdziwych i zniesławiających wpisów w Internecie doszło do naruszenia dóbr osobistych strony powodowej, w szczególności, że doszło do naruszenia dobrego imienia powoda, a także że  wpisy te podważyły jego wiarygodność i zaufanie na gruncie osobistym i zawodowym.

Strona powodowa musi wykazać, że działania strony pozwanej (skalanej w postępowaniu karnym) godziły w dobra osobiste strony powodowej, że ze względu na formę, częstotliwość oraz intensywność wykraczały poza ramy dozwolonej i rzeczowej krytyki i nie zostały podjęte w celu ochrony uzasadnionego interesu społecznego, lecz stanowiły przejaw szykany, a ich celem było zdyskredytowanie strony powodowej.

Sąd cywilny może zasądzić określoną kwotę pieniężną  tytułem zadośćuczynienia oraz przykładowo zobowiązać stronę pozwaną do złożenia w określonej formie i wobec określonych podmiotów ( w placówkach medycznych, w których pracowała strona powodowa ) oświadczeń zawierających przeprosiny za bezprawne działania.


sąd cywilny a karny wyrok skazujący

Zgodnie z art. 11 KPC, ustalenia zawarte w wydanym w postępowaniu karnym prawomocnym wyroku skazującym za popełnienie przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym co do faktu popełnienia przestępstwa. Sąd rozpoznający sprawę cywilną jest związany zarówno ustaleniami faktycznymi, jak i ocenami prawnymi sądu karnego, które w sprawie cywilnej nie mogą być obalone ani pominięte ( wyrok SN z 23.6.2017 r., I CSK 614/16). W konsekwencji sąd w postępowaniu cywilnym musi uwzględnić moc wiążącą wyroku sądu karnego tak co do faktu popełnienia przestępstwa jak i jego kwalifikacji.