Wniosek o umorzenie składek ZUS z uwagi na pandemię.

Wniosek o umorzenie składek ZUS z uwagi na pandemię.

Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli dług przedsiębiorcy w opłacaniu składek ZUS powstał z uwagi na pandemię, to to w przypadku, kiedy złoży on wniosek o umorzenie składek, powinien być on rozpatrzony pozytywnie, ponieważ w takiej sytuacji uzasadnia to ważny interes społeczny.

Umorzenie zaległości w opłacaniu składek jest jednym z narzędzi jakimi dysponuje ZUS służących wsparciu przedsiębiorców.  Należy jednak pamiętać, że niezależnie od rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje ZUS możliwość umorzenia w całości lub w części zaległości z tytułu składek na wniosek dłużnika, jednak musi on udowodnić całkowitą nieściągalność  tych należności. Wyjątkowo można zastosować łagodniejsze kryteria, z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną.

W przypadku ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia, należności z tytułu składek mogą być umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności w uzasadnionych przypadkach. Dookreślenie tego jaki przypadek jest uzasadnionym ustawodawca pozostawił pracownikom ZUS.  Dobry adwokat zwraca uwagę, że ZUS bardzo sporadycznie korzysta z tej możliwości.

Z uwagi na trwający stan epidemii rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zawnioskował do właściwego ministra o zmianę obowiązujących przepisów w kierunku uznania, że stan epidemii stanowi szczególną okoliczność uzasadniającą umorzenie zaległych składek.  Chodzi o to, aby składki mogły zostać umorzone ze względów społecznych lub gospodarczych, a także z uwago na ważny interes zobowiązanego, nawet gdy nie zachodzi ich całkowita nieściągalność.