Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Sprawa o alimenty, jak każda inna może toczyć się w Sądzie przez kilka miesięcy a nawet około roku w pierwszej instancji. W tym czasie rodzic który sprawuje opiekę nad dzieckiem skazany jest na łaskę lub niełaskę drugiego rodzica w kwestii partycypowania przez niego w kosztach wychowania dziecka. W sytuacji kiedy drugi z rodziców nie jest skłonny do finansowego udziału w kosztach utrzymania dziecka, warto skorzystać z instytucji zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu w sprawie o alimenty ma dosyć liberalny. W sprawach o alimenty podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie (a nie udowodnienie) istnienia roszczenia. Strona starająca się o udzielenie zabezpieczenia nie musi wykazywać wielu elementów, np. że brak udzielenia takiego zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub urzeczywistnienie celu postępowania.

Wydane przez Sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy. Adwokat Wrocław wyjaśnia, że  Sąd sam nadaje takiemu postanowieniu klauzulę wykonalności i wówczas wierzyciel ma możliwość zwrócenia się do Komornika o wszczęcie egzekucji.

Oczywiście, nawet na etapie postępowania egzekucyjnego  możliwe jest zawarcie z wierzycielem ugody i zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego. Ugoda ma jednak charakter dobrowolny i zależy od dobrej woli wierzyciela. Dłużnik alimentacyjny  może  tylko przekonywać wierzyciela do zawarcia ugody.

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o kosztach komorniczych w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Dlatego warto przekonać wierzyciela do zawarcia ugody i wpłacać kwoty wynikające z zabezpieczenia do rąk własnych przedstawiciela ustawowego dziecka, który zainicjował postępowanie. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o kosztach komorniczych w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (…) dłużnika obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Warto pamiętać, że to wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel posiada prawidłowo wydany tytuł wykonawczy, a roszczenie nie zostało wcześniej zaspokojone, wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego nawet gdyby dłużnik deklarował chęć dobrowolnej spłaty.

Istnieją możliwości złożenia przez dłużnika wniosku o zawieszenie egzekucji, są one jednak ograniczone do ściśle określonych w przepisach przypadków