Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Duża wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje, czyli wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. W dużej wspólnocie mieszkaniowej do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Wynika z tego, że zgoda powinna odnosić się do co najmniej w przybliżeniu określonej czynności. Niedopełnienie obowiązku doprecyzowania czynności powoduje, że sens i istota zgody staje się jedynie iluzoryczna. Niedookreślone działanie wymyka się wszelkiej kontroli członków wspólnoty, którzy nie mogą powołać się na niezgodność prac zarządu ze zgodą jaką wyrazili. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, winna określać istotne podmiotowo i przedmiotowo postanowienia umowy oraz wskazywać osobę, z którą umowa ma zostać zawarta. Co więcej, projekt umowy powinien być podany do wiadomości członków wspólnoty, tak aby świadomie mogli zająć stanowisko.

 

W dużych wspólnotach mieszkaniowych, co do zasady, uchwały zapadają większością głosów.  Może się zatem okazać, że decyzje większości nie są racjonalne, są sprzeczne z prawem lub z interesem  jednego z członków wspólnoty. Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy uchwała jest zbyt ogólnikowa, jej zapisy utrudniają lub nie pozwalają na weryfikację zakresu i kategorii czynności co do których wspólnota wyraziła zgodę,  nadto zawiera blankietową zgodę na zawarcie umowy, której treści członkowie wspólnoty nie znają. W takim wypadku adwokat może pomóc dokonać oceny  uchwały pod względem prawnym.

Jeżeli członek wspólnoty mieszkaniowej uważa, że wspólnota podjęła uchwałę sprzeczną z prawem lub naruszającą jego interesy, może domagać się uchylenia takiej uchwały przez Sąd. Co istotne, jeżeli uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, może domagać się nawet wstrzymania wykonania uchwały ma czas postępowania sądowego.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje w sytuacji, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo co najmniej poważnie utrudni wykonanie orzeczenia Sądu lub w inny sposób uniemożliwi albo co najmniej poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Natomiast uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym oznacza, że uprawniony musi przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy zarówno okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i podstawy prawnej roszczenia, która również musi być prawdopodobna.

Prawidłowe sformułowanie wniosku jest kluczowe, ponieważ sąd może udzielić zabezpieczenia tylko jeżeli zgłaszane przez stronę powodową zarzuty przeciwko spornej uchwale, w świetle zaoferowanego w pozwie lub we wniosku materiału dowodowego, uzasadniają powzięcie wątpliwości co do zgodności tejże uchwały z przepisami prawa lub potwierdzają, że narusza ona interesy powoda.