Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa powstaje już z chwilą przeniesienia przez właściciela nieruchomości na osobę trzecią prawa własności pierwszego z lokali, także w przypadku wyodrębnienia lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Wówczas powstaje współwłasność nieruchomości wspólnej, która obejmuje zarówno grunt, jak i wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie są przeznaczone do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i stanowi ona przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali w częściach ułamkowych.

Wspólnotę mieszkaniową tworzą więc właściciele lokali wyodrębnionych, jak również właściciel tzw. nieruchomości wyjściowej, w przypadku, gdy ma miejsce sukcesywne wyodrębnianie lokali.

Dobry adwokat Wrocław, mający doświadczenie w sprawach wspólnot, dostrzeże, że wspólnota mieszkaniowa może powstać także w przypadkach podziału nieruchomości wspólnej – można mówić o powstaniu wspólnoty w sposób pochodny. Ciekawym przypadkiem jest także powstanie nowej wspólnoty mieszkaniowej na skutek połączenia dwóch nieruchomości wspólnych w jednej księdze wieczystej.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, jest natomiast tzw. ułomną osobą prawną, co oznacza, że wspólnota mieszkaniowa ma zdolność sądową i procesową, a w konsekwencji może pozywać i być pozwana.

Do sporów pomiędzy członkami wspólnot mieszkaniowych najczęściej dochodzi na tle zarządu nieruchomością wspólną. Dlatego dobry adwokat Wrocław wyjaśnia, że gdy chodzi o małe wspólnoty mieszkaniowe, czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu może dokonywać każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, natomiast aby dany współwłaściciel mógł działać w imieniu wszystkich współwłaścicieli, muszą zostać spełnione określone warunki.

W dużych wspólnotach mieszkaniowych, w których powołany został zarząd (dobry adwokat Wrocław radzi, że dla wygody mieszkańców zarząd może powołać także mała wspólnota) – zarząd uznawany jest za organ wspólnoty, który działa za wspólnotę. Dla określenia kompetencji jakie ma zarząd wspólnoty, istotne są pojęcia zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd. Niestety nie są one zdefiniowane. Dobry adwokat Wrocław, oparciu o wieloletnią praktykę, może pomóc w ocenie, czy dana czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też na jej dokonanie zarząd musi dodatkowo uzyskać zgodę oraz pełnomocnictwo.

Dobry adwokat Wrocław zwraca uwagę, że ze względów natury organizacyjno-gospodarczej (brak potrzeby mnożenia struktur zarządu nieruchomością wspólną, problem ewentualnego rozkładu uprawnień pomiędzy takie struktury i in.) ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej wyklucza możliwość tworzenia zarządu. Zarządca nieruchomości wspólnej, ustanowiony w odpowiednim trybie, może występować w imieniu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Nasza Kancelaria Adwokacka od wielu lat prowadzi sprawy dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Udzielamy pomocy prawnej zarówno indywidualnym właścicielom lokali, którzy nie mogą osiągnąć porozumienia z pozostałymi członkami wspólnoty, zarządem lub zarządcą, jak również zapewniamy pomoc prawną dla wspólnot, które zmuszone są dochodzić swoich roszczeń od lokatorów, w sporach z deweloperem, zarządcą nieruchomości lub podmiotem trzecim.

Dobry adwokat Wrocław zdaje sobie sprawę, że współdecydowanie o sprawach dotyczących części wspólnych w ramach wspólnoty mieszkaniowej nie jest łatwe. Kluczem jest często porozumienie się z pozostałymi mieszkańcami.

Członkowie wspólnot mieszkaniowych często nie są świadomi swoich praw wobec wspólnoty lub zarządców nieruchomości i potrzebują pomocy prawnej w wyegzekwowaniu poszanowania ich uprawnień.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych jest wyzwaniem, z którym dobry prawnik Wrocław może sobie poradzić tym lepiej, im większe ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Nasza Kancelaria prawna Wrocław może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem, nabytym w związku z prowadzeniem licznych spraw zarówno po stronie zarządców jak i lokatorów.

Oferowana przez naszą Kancelarię obsługa prawna Wrocław, jeżeli chodzi o pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych obejmuje:

  • Porady i konsultacje prawne, w tym opiniowanie i sporządzanie dokumentów : umów, uchwał, wezwań, etc.
  • Reprezentowanie członków wspólnoty oraz wspólnot w negocjacjach oraz sporach sądowych,
  • Zaskarżanie uchwał wspólnoty oraz pomoc prawą w trakcie postępowania sądowego,
  • Dochodzenie roszczeń wspólnoty w stosunku do członków wspólnoty i najemców oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich,
  • Dochodzenie roszczeń wspólnoty w stosunku do dewelopera lub wykonawcy prac remontowych lub budowlanych, w tym roszczeń z rękojmi za wady,
  • Reprezentację wspólnot w procesach sądowych i administracyjnych, w tym w zakresie przepisów ustawy o własności lokali oraz prawa budowlanego (postępowania przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego, sprawy dotyczące adaptacji strychów ),
  • Kompleksowa obsługa prawna Wrocław wspólnot mieszkaniowych, również w zakresie bieżących spraw (np. zgoda na sprzedaż alkoholu, zgoda na montaż klimatyzacji, zgoda na przeróbki budowlane).